• Black Facebook Icon

เกี่ยวกับเรา

                           ประวัติภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ในปี 2526 เกิดปัญหานักศึกษาสายครู ล้นตลาด กรมการฝึกหัดครูจึงเปลี่ยนนโยบายให้ผลิตสายอื่นทดแทนสายครู โดยให้แต่ละวิทยาลัยครูวิจัยความต้องการของท้องถิ่น ว่าท้องถิ่นต้องการ กำลังคนประเภทใด ดังนั้น วิทยาลัยครูเชียงใหม่จึงมอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์วิจัย (ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ) ทำการวิจัย ผลออกมาว่าท้องถิ่นต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยว และคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ. 2527 วิทยาลัยจึงมอบหมายให้ ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ หัวหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่างหลักสูตรการท่องเที่ยว โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2528 จึงได้เปิดสอน โปรแกรมธุรกิจการท่องเที่ยว (ธท.) ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และรับนักศึกษาติดต่อกันมาทุกปี ในปี 2531

 

                           ได้ทดลองเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ชื่อหลักสูตร “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” และได้มีการปิดปรับปรุงหลักสูตรในปี 2532 ต่อมาปี 2533 จึงได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกครั้งโดยได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อเนื่องและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา

                 ปัจจุบันหลักสูตรได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยังคงความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ และจำเป็นต้องสอดคล้องกับต้องการของภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยว โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็น สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                           ภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมมีเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) รวมทั้งความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาบันในต่างประเทศด้วย ได้แก่ Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศสาธารณรัฐฮังการี National Chin-Yi University ประเทศไต้หวัน Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน October 6 University ประเทศอียิปต์ Modul University Vienna ประเทศออสเตรีย ภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงมุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now